Danger Rating Trend: Banff, Yoho and Kootenay (Sun Nov 29, 2020) - Treeline

Seven Day Average
Nov 033
3
2.67
2.25
2
1.83
1.71
1.43
1.14
1
1
1
1.14
1.29
Nov 171.43
1.71
2
2.14
2.29
2.29
2.29
2.29
2.14
2.14
Nov 272.14

Seven Day Average
Date 7 Days Average Danger Rating
Nov 03 3
Nov 04 3
Nov 05 2.67
Nov 06 2.25
Nov 07 2
Nov 08 1.83
Nov 09 1.71
Nov 10 1.43
Nov 11 1.14
Nov 12 1
Nov 13 1
Nov 14 1
Nov 15 1.14
Nov 16 1.29
Nov 17 1.43
Nov 18 1.71
Nov 19 2
Nov 20 2.14
Nov 21 2.29
Nov 22 2.29
Nov 23 2.29
Nov 24 2.29
Nov 25 2.14
Nov 26 2.14
Nov 27 2.14


Facebook @ParksMountainSafety