Danger Rating Trend: Banff, Yoho and Kootenay (Wed Nov 20, 2019) - Treeline

Seven Day Average
Nov 011
1
1
1
1.2
1.17
1.14
1.29
1.29
1.43
1.43
1.29
1.29
1.29
Nov 151.14
1.43
1.43
Nov 181.57

Seven Day Average
Date 7 Days Average Danger Rating
Nov 01 1
Nov 02 1
Nov 03 1
Nov 04 1
Nov 05 1.2
Nov 06 1.17
Nov 07 1.14
Nov 08 1.29
Nov 09 1.29
Nov 10 1.43
Nov 11 1.43
Nov 12 1.29
Nov 13 1.29
Nov 14 1.29
Nov 15 1.14
Nov 16 1.43
Nov 17 1.43
Nov 18 1.57


Facebook @ParksMountainSafety